วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ต.ค. 2564
จ้างพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการติดป้ายประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าร์เซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงต่อเติมลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและลานสำนักงาน อบต.ตลาดโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปราสาท หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้าง่ซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ(ก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง