องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.taladpho.go.th
 
 
กองช่าง

นายสมบัติ  แกล้วกล้า
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมบัติ  แกล้วกล้า

จ.อ  ปรีดี  ภักดีนอก
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายนวพันธ์  บริสุทธิ์

นายวชิรพงษ์  สนิทรัมย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสราวุฒิ  สุขเจริญ


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา