องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.taladpho.go.th
 
 
สำนักปลัด
นางมัลลิกา   รักพร้า

หัวหน้าสำนักปลัดนางมะลิวัลย์ คงปัญญา
นายเกรียงกมล บุราสิทธิ์ นางสาวสุจิตตา  แซกรัมย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.ประภัสสร พึ่งสาย นายทองคำ โนน้ำคำ
นางสาวรวงทอง บรรจง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไปนายบังอร จินไธสง
นางนันทพร ลีสม
นายดิเรกฤทธิ์ ไกรษร
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
พนักงานขับรถ