องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.taladpho.go.th
 
 
สภาอบต.
นายอรุณ  จรภัย
 

ประธานสภา อบต.
 


นางสุนัน  สังวารรัมย์ นางลำพันธ์  ช่างคำ
รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.
นายสุชาติ  บริวาล
นางบุบบผา  ตอลบรัมย์
นายสุเพียร  ประทุม
นายสวาท  สนิทรัมย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
นายบรรจง  ธรรมเกตุ
นายปฏิวัติ  สออนรัมย์
นางลำไพ  ทรัพย์ชุมพวง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4นายสุข  สะเริญรัมย์
นางลำพันธ์  ช่างคำ
นายกฤษณะ  ชนะเพีย

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
นายอรุณ  จรภัย
นางสุนัน  สังวารรัมย์
นายสุข  บุญเสริม
นางสาวสุกานดา   สังวาลรัมย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8